نتیجه انتخابات الکترونیکی هیأت مدیره
تاریخ نگارش : شنبه 1395/11/9


 

نتیجه انتخابات الکترونیکی هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم دارویی

 

   

تعداد اعضای انجمن: 185                      تعداد آرای اخذ شده: 115                   میزان مشارکت: 62.16

 

 

 

بازدید : 1690 نفر