نامزدهای عضویت در دهمین دوره هیات مدیره-27 بهمن 1399
تاریخ نگارش : شنبه 1399/11/18


 

نامزدهای عضویت در دهمین دوره هیات مدیره انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

27 بهمن ماه 1399 

 

 

دکتر امید سبزواری

 

دکتر عباس پرداختی دوخانی

 

دکتر محمدرضا روئینی

 

دکتر حسین نیک نهاد

 

دکتر مهرداد حمیدی

 

دکتر محسن امینی

 

دکتر رضا ابوفاضلی

 

دکتر عباس جعفریان دهکردی

 

دکتر حمیدرضا ادهمی

 

دکتر محبوب نعمتی

 

دکتر فراز مجاب

 

دکتر سیما صدرای

بازدید : 899 نفر