اساسنامه انجمن علمی متخصصين علوم دارويی ايران

 

 فصل اول

کليات:

 ماده 1 – به استناد مصوبة دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/1370 شوراي عالی انقلاب فرهنگی و آئين نامه مربوط به آن و تصويب کميسيون موضوع مادة 4 مصوبة فوق که از اين به بعد به اختصار کميسيون ناميده می شود، انجمن علمی متخصصين علوم داروئی ايران بر اساس مواد آتی تشکيل مي گردد که در سطور بعد به طور خلاصه، «انجمن» ناميده مي شود.

ماده 2 – انجمن صرفاً در زمينه های علمی، تحقيقاتی، تخصصی، فنی و صنفی مربوط فعاليت مي نمايد و اعضای آن به نام انجمن حق فعاليت سياسی يا وابستگی به احزاب سياسی را ندارند.

ماده 3 – انجمن غير انتفاعی بوده و از تاريخ تصويب کميسيون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها، دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانونی انجمن مي باشد.

ماده 4 – مرکز انجمن در شهر تهران، به نشانی خيابان طالقانی، خيابان شهيد سرپرست شمالی، کوچة تبريز، ساختمان شمارة 2 سازمان نظام پزشکی، طبقة سوم است و شعب آن ميتواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود. در ضمن روند تشکيل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هيأت مديرة انجمن مرکزی و تحت نظارت آن ها خواهد بود.

ماده 5 – انجمن دارای تابعيت ايرانی است.

ماده 6 – انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشکيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

 

فصل دوم

 شرح وظايف و اهداف

ماده 7 – به منظور نيل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه، انجمن اقدامات و فعاليت های زير را به عمل خواهد آورد:

 1 - 7 – ايجاد ارتباط علمی، فنی، تحقيقاتی، آموزشی و تبادل نظر بين محققان، متخصصان، و ساير کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون علوم داروئی سر و کار دارند. 2 – 7 – همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نيز ساير سازمان هايي که به نحوی با فعاليت های انجمن مرتبط هستند، در برنامه ريزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی. 3 – 7 – تعامل و همکاری با مراجع ذيصلاح در زمينة بازنگری و ارزشيابی برنامه های آموزشی و بهداشتی- درمانی مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی. 4 – 7 – ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی بر اساس ضوابط مربوط. 5 – 7 – ترغيب و تشويق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت های علمی و پژوهشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی. 6 – 7 – تهيه و تدوين و انتشار نشريات علمی و آموزشی. 7-7- برگزاری گردهمائي های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بين المللی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور. 8-7- فراهم کردن زمينة مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشتة مربوط، به خصوص از طريق تشويق و ترغيب متخصصين جوان. 9-7- مشارکت در تشکيل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی اطران و برنامه ريزی امور مرتبط با آن. 10-7- جلب حمايت نهادهای بين المللی برای انجام فعاليت های علمی و پژوهشی در عرصة ملی و در چهارچوب ضوابط جاری کشور.

 

فصل سوم 

عضويت

 ماده 8 – عضويت در انجمن به طرق زير می باشد:

 1 – 8 – عضويت پيوسته: هيات مؤسس انجمن و کليه داروسازانی که دارای درجه Ph.D يا تخصص در يکی از رشته های داروسازی و علوم داروئی هستند، می توانند طبق ضوابط مذکور در اين اساسنامه به عضويت انجمن درآيند. 2 – 8 – عضويت وابسته: افرادی که حائز شرايط زير باشند، مي توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند: - داروسازانی که دارای درجه Ph.D. يا تخصص در يکی از رشته های علوم پزشکی باشند و يا به عنوان دانشجو در دوره های دستياری، تخصصی و Ph.D. در رشته های علوم داروئی و علوم پزشکی به تحصيل اشتغال داشته باشند، بعد از قبولی در امتحان جامع رشتة تحصيلی خود. 3 – 8 – عضويت افتخاری: شخصيت های ايرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند، مي توانند به عضويت افتخاری پذيرفته شوند. تبصره 1: اعضای وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيأت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند. تبصره 2: اعضای پيوسته انجمن بايستی شرائط هيأت مؤسس و هيأت مديره مذکور در ماده 7 آئين نامه نحوه تشکيل و شرح وظايف کميسيون را دارا باشند.

ماده 9 – هريک از اعضای انجمن سالانه مبلغی که ميزان آن توسط هيأت مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومی خواهد رسيد را، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد. تبصره 1- پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعائی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ايجاد نخواهد کرد. تبصره 2- ملاک تعداد اعضای پيوسته در انجمن، تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هيأت مديره هستند که حق عضويت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسة مجمع عمومی و انتخابات را دريافت کرده باشند.

ماده 10 – عضويت در انجمن در يکی از موارد زير خاتمه می يابد: 1 – 10 – استعفای کتبی عضو. 2 – 10 – عدم پرداخت حق عضويت سالانه در مهلتی که هيأت مديره تعيين می نمايد. 3 – 10 – زوال يکی از شرايط عضويت و نيز محکوميت قطعی در هيأت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محروميت موقت يا دائم از اشتغال به حرفه پزشکی. تبصره 1 – مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرفه پزشکی است. تبصره 2 – تصميم نهائی راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطلاع و تائيد هيأت نظارت بر عملکرد انجمن ها، بر اساس موضوع بند 7 ماده 13 آئين نامة نحوة تشکيل و شرح وظايف کميسيون، با هيأت مديره خواهد بود.

 

فصل چهارم 

ارکان انجمن:

ماده 11 – انجمن دارای ارکان زير است:

 1 – 11 – مجمع عمومی 2 – 11 – هيأت مديره 3 – 11 – بازرس

الف – مجمع عمومی

ماده 12 – مجمع عمومی از گردهمائی اعضای پيوسته انجمن در صورت زير تشکيل مي گردد: 1 – 12 – مجمع عمومی عادی که هر سال يک بار تشکيل می شود و به امور جاری انجمن رسيدگی می کند و نيز می تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکيل شود. 2 – 12 – مجمع عمومی فوق العاده، در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و يا اتخاذ تصميم در خصوص انحلال انجمن تشکيل مي شود و نتيجه تصميمات آن در خصوص اصلاح و تغيير اساسنامه پس از تصويب کميسيون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق العاده به دعوت هيأت مديره يا بازرس يا يک پنجم اعضای پيوسته تشکيل مي گردد. 3-12- اولين جلسة مجمع عمومی با درخواست هيأت مؤسس، پس از موافقت اوليه انجمن از کميسيون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در يکی از روزنامه های کثيرالنتشار تشکيل خواهد شد. تبصره 1 – جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر يک با حضور حداقل نصف به علاوه يک اعضای پيوسته رسميت می يابد و در مجامع عمومی فوق العاده تصميمات با دو سوم آراء خواهد بود. تبصره 2- چنانچه حد نصاب لازم برای تشکيل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نيايد، به فاصله يک ماه از تاريخ جلسه اوليه، نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتيجه دعوت قبلی اقدام مي شود، در اين صورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکيل خواهد شد.

ماده 13 – وظايف مجمع عمومی عادی به شرح زير می باشد: 1- 13- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس و رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش فعاليت های سالانه انجمن. 2 – 13 – اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و ميزان حق عضويت. 3 – 13 – انتخاب يا عزل اعضای هيأت مديره. 4 – 13 – انتخاب يک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و يک نفر علی البدل. 5 – 13 – تصويب کليه آئين نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پيشبرد امور انجمن به پيشنهاد هيأت مديره. 6 – 13 – تعيين روزنامه کثيرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن. تبصره – در کليه جلسات مجامع عمومی نماينده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آئين نامه نحوه تشکيل و شرح وظايف کميسيون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماينده کميسيون، جلسه رسميت نخواهد يافت.

ب – هيات مديره:

ماده 14 – اعضای هيئت مديره مرکب از 7 نفر است و حداکثر تا 2 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند. اعضای مذکور، در جلسه مجمع عمومی عادی هر 3 سال يکبار با راًی مخفی از ميان اعضای پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد. عضويت در هيئت مديره افتخاری است. تبصرة 1- افزايش تعداد اعضای هيأت مديره با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومی و تأئيد نهايي کميسيون خواهد بود. تبصرة 2- جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يکبار تشکيل مي شود و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت آرای حاضرين خواهد بود.

ماده 15 – هيأت مديره در اولين جلسه، يک نفر رئيس، يک نفر نائب رئيس، يک نفر دبير و يک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثريت اعضای هيأت مديره از بين خود انتخاب می نمايد. در ضمن آئين نامة داخلی هر انجمن در جلسات هيأت مديره مشخص و به تصويب خواهد رسيد.

تبصره 1- رئيس انجمن و دبير انجمن بيش از دو دورة متوالی نمی توانند به سمت يکی از اين دو مسئوليت انتخاب شوند. تبصرة 2- رئيس هيأت مديره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کليه مصوبات هيأت مديره و نماينده قانونی و شخصيت حقوقی انجمن نزد مراجع مختلف خواهد بود. تبصره 3- کلية اوراق تعهد آور با امضای رئيس هيأت مديره و امضای خزانه دار و مهر انجمن، و نامه های رسمی اداری با امضای رئيس هيأت مديره و در غياب او نايب رئيس خواهد بود. تبصره 4 – چنانچه هر يک از اعضای هيئت مديره 3 جلسه متوالی و يا 5 جلسه متناوب بدون دليل موجه (به تشخيص هيئت مديره) در جلسات شرکت ننمايد، مستعفی شناخته خواهد شد. تبصره 5- در صورت استعفاء و برکناری يا فوت هر يک از اعضای هيأت مديره، عضو علی البدل برای مابقی دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.

ماده 16 – هيأت مديره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پيش از پايان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيأت مديره جديد با حضور نمايندة کميسيون، اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کميسيون ارسال نمايد. تبصره – هيأت مديره قبلی تا تأئيد هيأت مديره جديد از سوی کميسيون ، مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 17 – وظائف و اختيارات هيأت مديره:

1-17 – دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده 2- 17 – اجرای تصميمات متخذه در مجامع عمومی 3- 17 – تشکيل جلسات سخنرانی و گردهمائی های علمی، فنی و پژوهشی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور. 4 – 17 – تهيه ضوابط و مقررات آئين نامه های اجرائی. 5 – 17 – تهيه گزارش سالانه فعاليت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی. 6 – 17 – تهيه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومی. 7 – 17 – قبول هدايا و کمک های مالی برای انجمن. 8 – 17 – پيشنهاد اصلاحات و تغييرات در اساسنامه به مجامع عمومی. 9 – 17 – اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه . 10 – 17 – تشکيل کميته های اجرائی و تخصصی مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها. 11 – 17 – انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات کشور. 12 – 17 – اقامه دعوی کليه اشخاص حقيقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که عليه انجمن اقامه مي شود، در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و توکيل غير. 13 – 17 – اتخاذ تصميم نسبت به عضويت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور. 14 – 17 – پيشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده.

 ج – بازرس:

 ماده 18 – انجمن دارای يک نفر بازرس اصلی و يک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که هر 3 سال يکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از ميان اعضای پيوسته انتخاب خواهند شد.

ماده 19 – وظائف بازرس به شرح زير است: 1- 19 – بررسی کليه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهيه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی. 2- 19- بررسی گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالی و غيرمالی و تهيه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی. 3 – 19 – گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی. 4 – 19 – دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.

ماده 20 – شرکت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان مي تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هيأت مديره مطالبه کند و مورد بررسی قرار دهد.

ماده 21 – در پايان هر سال مالی، رياست هيأت مديره گزارش فعاليت های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکيل اولين جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأئيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد.

ماده 22 – منابع مالی انجمن عبارتست از: 1-22- حق عضويت اعضاء. 2-22- از محل هدايا و کمک ها. 3-22- درآمد حاصل از فعاليت های آموزشی، پژوهشی، فنی و انتشاراتی. 4-22- حمايت های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. فصل پنجم – موارد انحلال انجمن.

ماده 23 – در صورت درخواست هيأت مديره يا بازرس و يا يک سوم اعضای پيوسته و تصويب مجمع عمومی فوق العاده به هر دليل منحل ميگردد.

ماده 24 – مجمع عمومی فوق العاده که تصميم به انحلال انجمن مي گيرد، در همان جلسه نسبت به انتخاب هيات تسويه و تعيين ماموريت آن اقدام خواهد کرد.

25 – هيات تسويه در جلسات ساليانة مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه مي نمايد. ختم عمليات تسويه بايد به تصويب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و يکی از جرايد کثيرالانتشار آگهی شود و مراتب به کميسيون اعلام گردد. تبصره – باقيمانده دارائی های انجمن پس از وضع ديون و مخارج، پس از تصويب هيأت تسويه و نيز اطلاع کميسيون به يکی از مؤسسات آموزشی تحقيقاتی کشور اهداء خواهد شد. فصل ششم – ساير مقررات

ماده 26- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 26 ماده و 18 تبصره در تاريخ 1/9/1385 به تصويب مجمع عمومی فوق العاده رسيد.

بازدید : 8129 نفر