اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

PSWC 2020 Virtual Promotion
(تاریخ : سه شنبه 1399/6/11 )
پیام تبریک روز داروساز
(تاریخ : چهارشنبه 1399/6/5 )
FIP Virtual 2020 promotion
(تاریخ : پنجشنبه 1399/5/23 )
دستورالعمل های کووید 19
(تاریخ : شنبه 1399/1/30 )
خبرها

شماره تاریخ نگارش عنوان شمارنده
1
سه شنبه 1399/6/11
76 نفر
2
چهارشنبه 1399/6/5
94 نفر
3
پنجشنبه 1399/5/23
135 نفر
4
پنجشنبه 1399/4/5
323 نفر
5
شنبه 1399/1/30
583 نفر
6
دوشنبه 1399/1/11
572 نفر
7
پنجشنبه 1398/9/21
960 نفر
8
چهارشنبه 1398/8/15
933 نفر
9
جمعه 1398/8/3
937 نفر
10
یکشنبه 1398/7/14
856 نفر
11
سه شنبه 1398/5/15
1009 نفر
12
دوشنبه 1398/4/10
1256 نفر
13
یکشنبه 1397/11/21
1405 نفر
14
شنبه 1397/10/29
1471 نفر
15
یکشنبه 1397/9/25
1103 نفر
16
جمعه 1397/9/23
1301 نفر
17
سه شنبه 1397/4/26
1630 نفر
18
شنبه 1397/4/16
1591 نفر
19
سه شنبه 1396/12/29
1595 نفر
20
سه شنبه 1396/9/7
1592 نفر
21
یکشنبه 1396/8/7
1357 نفر
22
شنبه 1396/6/11
1447 نفر
23
پنجشنبه 1396/5/26
1376 نفر
24
سه شنبه 1396/5/3
1596 نفر
25
سه شنبه 1396/1/29
1843 نفر
26
سه شنبه 1395/11/19
2050 نفر
27
سه شنبه 1395/11/19
2148 نفر
28
سه شنبه 1395/11/19
2851 نفر
29
سه شنبه 1395/11/19
1772 نفر
30
شنبه 1395/11/9
1550 نفر
12