اطلاعیه

 

 

 

خبر ها

فصلنامه سازمان نظام پزشکی
(تاریخ : چهارشنبه 1400/8/19 )
پیام تبریک روز داروساز
(تاریخ : جمعه 1400/6/5 )
FIP Digital Events
(تاریخ : سه شنبه 1400/2/21 )
برنامه بازآموزی

 

برای ثبت نام در بازآموزی های انجمن از طریق زیر اقدام نمایید

ورود به سامانه آموزش مداوم:  WWW.IRCME.IR


دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی در سال 1398

 


دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی در سال 1397

 


 

در سال 1389

با عناوين:

دارو درمانی اختلالات کليه و مجاری ادراری

دارو درمانی اختلالات رنگدانه ای

دارو درمانی سرطان و بيماری های خونی

دارو درمانی درد و اختلالات روماتوئيدی

دارو درمانی بيماری های عفونی

نوآوری و تازه ها 1

نوآوری و تازه ها 3

نوآوری و تازه ها 4

مباحث اجتماعی – حرفه ای 1

مباحث اجتماعی – حرفه ای 5

 

همايش غير مدون 4 امتيازی راديو داروها

 


 

بازآموزی های تیر و مرداد 1389

هر دوره 5 امتياز مدون

 

تاریخ

عنوان

کد برنامه

عنوان

کد برنامه

12/4/89

مباحث اجتماعی – حرفه ای 1

3302001

دارودرمانی بيماری های تنفسی

3302007

13/4/89

دارودرمانی بيماری های غدد درون ريز

3302013

نو آوری و تازه ها 3

3302019

14/4/89

دارودرمانی اختلالات روماتوئيدی

3302011

دارودرمانی اختلالات عصبی

3302014

15/4/89

دارودرمانی بيماری های قلب و عروق

3302006

مباحث اجتماعی – حرفه ای 5

3302005

16/4/89

دارودرمانی بیماری های زنان و زایمان

3302012

دارودرمانی اختلالات کلیه و مجاری ادراری

3302009

20/4/89

مباحث اجتماعی – حرفه ای 3

3302003

نوآوری و تازه ها 4

3302020

21/4/89

دارودرمانی بیماری های گوارشی

3302008

نوآوری و تازه ها 1

3302017

22/4/89

مباحث اجتماعی – حرفه ای 4

3302004

دارودرمانی بیماری های تنفسی

3302007

23/4/89

دارودرمانی بیماری های عفونی

3302015

مباحث اجتماعی – حرفه ای 3

3302003

26/4/89

دارودرمانی اختلالات گلیه و مجاری ادرار

3302009

دارودرمانی بیماری های غدد درون ریز

3302013

27/4/89

دارودرمانی اختلالات رنگدانه ای

3302010

مباحث اجتماعی – حرفه ای 5

3302005

28/4/89

دارودرمانی سرطان و بیماری های خونی

3302016

نوآوری و تازه ها 1

3302017

29/4/89

دارودرمانی اختلالات عصبی

3302014

نوآوری و تازه ها 4

3302020

30/4/89

دارودرمانی بیماری های گوارشی

3302008

دارودرمانی اختلالات روماتوئیدی

3302011

2/5/89

نوآوری و تازه ها 3

3302019

دارودرمانی بیماری های قلب و عروق

3302006

3/5/89

مباحث اجتماعی – حرفه ای 1

3302001

دارودرمانی بیماری های قلب و عروق

3302006

4/5/89

دارودرمانی بیماری های تنفسی

3302007

مباحث اجتماعی – حرفه ای 3

3302003

16/5/89

دارودرمانی اختلالات رنگدانه ای

3302010

دارودرمانی سرطان و بیماری های خونی

3302016

17/5/89

دارودرمانی بیماری های عفونی

3302015

مباحث اجتماعی – حرفه ای 4

3302004

18/5/89

دارودرمانی اختلالات عصبی

3302014

نوآوری و تازه ها 1

3302017

19/5/89

مباحث اجتماعی – حرفه ای 5

3302005

نوآوری و تازه ها 4

3302020

20/5/89

دارودرمانی اختلالات کلیه و مجاری ادرار

3302009

مباحث اجتماعی حرفه ای 3

3302003

 

 

عنوان دوره

مباحث اجتماعی-حرفه ای 3

دارودرمانی اختلالات قلب و عروق

مباحث اجتماعی حرفه ای 4

دارو درمانی اختلالات غدد

مباحث اجتماعی حرفه ای 5

دارو درمانی بيماری های عصبی

 

تاريخ برگزاری

25/7/87

25/7/87

30/8/87

30/8/87

5/10/87

5/10/87

 

 

 

عنوان دوره

دارو درمانی بيماری های روماتوئيدی

دارو درمانی بيماری های زنان و زايمان

دارو درمانی بيماری های غدد

دارو درمانی بيماری های عصبی

دارو درمانی بيماری های سرطان

دارو درمانی بيماری های عفونی

مباحث اجتماعی – حرفه ای 5

مباحث اجتماعی – حرفه ای 2

 

کد دوره

3302011

3302012

3302013

3302014

3302016

3302015

3302005

3302002

 

 

تاريخ برگزاری

23/3/87

23/3/87

24/3/87

24/3/87

30/3/87

30/3/87

31/3/87

31/3/87

 

 

 

26/7/1386- مباحث حرفه ای 1

15/9/1386- مباحث حرفه ای 4

20/10/1386- مباحث حرفه ای 1

18/11/1386- مباحث حرفه ای 4

10/8/1386- مباحث حرفه ای 4

22/9/1386-

مباحث حرفه ای 5

27/10/1386-  مباحث حرفه ای 4

25/11/1386- مباحث حرفه ای 5

17/8/1386- مباحث حرفه ای 5

29/9/1386-

مباحث حرفه ای 1

4/11/1386- مباحث حرفه ای 5

2/12/1386- مباحث حرفه ای 1

1/9/1386- مباحث حرفه ای 1

13/10/1386- مباحث حرفه ای 5

11/11/1386- مباحث حرفه ای 1

 

مکان برگزاری- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران- خيابان طالقانی- نبش قدس

 

 

3/8/1386- (قلب (2)، تنفس)

4/8/1386- (درد، زنان)

 

1/9/1386- (پوست (2)، کليه، گوارش)

2/9/1386-  (سرطان، حرفه ای (1))

مکان برگزاری- دانشکدة داروسازی شهيد بهشتی- خيابان ولی عصر (عج)- خيابان توانير- تقاطع بزرگراه شهيد همت

 

 

 

16/9/1386

12/10/1386- (نوآوری 1 و 3)

1/11/1386-  (قلب، گوارش)

7/12/1386-  (غدد، اعصاب)

مکان برگزاری- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی- خيابان ولی عصر (عج)- خيابان آبشار

 

 

سمينار مدون بازآموزي (5 امتيازي) در خصوص دارودرماني اختلالات پوست- تابستان 86

 

 

 

 
... نوع بازآموزی ... ...شهر ... ... زمان برگزاری ...
مباحث اجتماعی - حرفه ای 1 تهران 85/11/5
مباحث اجتماعی - حرفه ای 3 تهران 85/11/5
مباحث اجتماعی - حرفه ای 4 تهران 85/11/5
مباحث اجتماعی - حرفه ای 5 تهران 85/11/5
نوآوری و تازه ها 1 تهران 85/11/12
نوآوری و تازه ها 3 تهران 85/11/12
نوآوری و تازه ها 4 تهران 85/11/12
دارودر مانی بيماری های فلب و عروق   تهران 85/11/12

... نوع بازآموزی ... ...شهر ... ... زمان برگزاری ...
دارو درماني سرطان و بيماريهاي خوني تهران 85/10/7
دارودر مانی بيماری های تنفسی تهران 85/10/7
دارو درماني اختلالات رنگدانه اي تهران 85/10/7
دارودرماني اختلالات كليه و مجاري ادراري تهران 85/10/7
دارو درماني اختلالات عصبي تهران 85/10/7
دارودر مانی بيماری های درد و اختلالات روماتوئيدي تهران 85/10/7
دارودر مانی بيماری های زنان تهران 85/10/7
دارو درماني بيماري هاي عفوني     تهران 85/10/7
دارو درماني درد و اختلالات روماتوئيدي تهران 85/10/14
 دارو درماني زنان و زايمان تهران 85/10/14
دارو درماني اختلالات عصبي تهران 85/10/14
دارو درماني بيماري هاي عفوني تهران 85/10/14

 

... نوع بازآموزی ... ...شهر ... ... زمان برگزاری ...
دارودر مانی بيماری های فلب و عروق تهران 85/8/11
دارودر مانی بيماری های تنفسی تهران 85/8/11
دارودر مانی بيماری های گوارشی تهران 85/8/11
دارودر مانی بيماری های پوست تهران 85/8/11
دارودر مانی بيماری های کليه تهران 85/8/18
دارودر مانی بيماری های درد و اختلالات روماتوئيدي تهران 85/8/18
دارودر مانی بيماری های زنان تهران 85/8/18
دارودر مانی بيماری های غدد تهران 85/8/18
دارودر مانی بيماری های گوارشی تهران 85/9/16
دارودر مانی بيماری های فلب و عروق تهران 85/9/16
دارودر مانی بيماری های غدد تهران 85/9/16
دارودر مانی اختلالات عصبی تهران 85/9/16
دارودر مانی بيماری های عفونی تهران 85/9/23
نوآوری و تازه ها 1 تهران 85/9/23
نوآوری و تازه ها 3 تهران 85/9/23
نوآوری و تازه ها 4 تهران 85/9/23
مباحث اجتماعی - حرفه ای 1 تهران 85/9/30
مباحث اجتماعی - حرفه ای 3 تهران 85/9/30
مباحث اجتماعی - حرفه ای 4 تهران 85/9/30
مباحث اجتماعی - حرفه ای 5 تهران 85/9/30

 

... نوع بازآموزی ... ...شهر ... ... زمان برگزاری ...
مدون دارودرمانی بیماریهای گوارشی تهران 85/2/21
مدون دارودرمانی بیماریهای تنفسی تهران 85/2/21
مدون دارودرمانی بیماریهای روماتوئیدی تهران 85/2/21
مدون دارودرمانی سرطان و بیماریهای خونی تهران 85/2/21
1 مدون مباحث اجتماعی-حرفه ای تهران 85/2/28
3 مدون مباحث اجتماعی-حرفه ای تهران 85/2/28
4 مدون مباحث اجتماعی-حرفه ای تهران 85/2/28
5 مدون مباحث اجتماعی-حرفه ای تهران 85/2/28
نوآوری و تازه ها 1 تهران 85/5/1
نوآوری و تازه ها 2 تهران 85/5/1
نوآوری و تازه ها 3 تهران 85/5/1
دارودرمانی بیماریهای پوست تهران 85/5/1
نوآوری و تازه ها 4 تهران 85/5/2
مباحث اجتماعی - حرفه ای 1 تهران 85/5/2
مباحث اجتماعی - حرفه ای 4 تهران 85/5/2
دارودرمانی بیماریهای تنفسی تهران 85/5/2
مباحث اجتماعی - حرفه ای 3 تهران 85/5/3
مباحث اجتماعی - حرفه ای 5 تهران 85/5/3
دارودرمانی بیماریهای زنان و زایمان تهران 85/5/3
دارودرمانی سرطان و بیماریهای خونی تهران 85/5/3
دارودرمانی بیماریهای کلیه تهران 85/5/4
دارودرمانی اختلالات عصبی تهران 85/5/4
دارودرمانی غدد درون ریز تهران 85/5/4
دارودرمانی بیماریهای قلب و عروق تهران 85/5/4
دارودرمانی بیماریهای تنفسی تهران 85/5/5
دارودرمانی بیماریهای گوارشی تهران 85/5/5
دارودرمانی بیماریهای پوست تهران 85/5/5
نوآوری و تازه ها 3 تهران 85/5/5

 

بازدید : 10496 نفر