برنامه بازآموزی

 

برای ثبت نام در بازآموزی های انجمن از طریق زیر اقدام نمایید

ورود به سامانه آموزش مداوم:  WWW.IRCME.IR


دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی در سال 1401

 


دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی در سال 1400

 


دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی در سال 1398

 


دوره های بازآموزی انجمن متخصصین علوم دارویی در سال 1397

 


 

در سال 1389

با عناوين:

دارو درمانی اختلالات کليه و مجاری ادراری

دارو درمانی اختلالات رنگدانه ای

دارو درمانی سرطان و بيماری های خونی

دارو درمانی درد و اختلالات روماتوئيدی

دارو درمانی بيماری های عفونی

نوآوری و تازه ها 1

نوآوری و تازه ها 3

نوآوری و تازه ها 4

مباحث اجتماعی – حرفه ای 1

مباحث اجتماعی – حرفه ای 5

 

همايش غير مدون 4 امتيازی راديو داروها

 


 

بازآموزی های تیر و مرداد 1389

هر دوره 5 امتياز مدون

 

تاریخ

عنوان

کد برنامه

عنوان

کد برنامه

12/4/89

مباحث اجتماعی – حرفه ای 1

3302001

دارودرمانی بيماری های تنفسی

3302007

13/4/89

دارودرمانی بيماری های غدد درون ريز

3302013

نو آوری و تازه ها 3

3302019

14/4/89

دارودرمانی اختلالات روماتوئيدی

3302011

دارودرمانی اختلالات عصبی

3302014

15/4/89

دارودرمانی بيماری های قلب و عروق

3302006

مباحث اجتماعی – حرفه ای 5

3302005

16/4/89

دارودرمانی بیماری های زنان و زایمان

3302012

دارودرمانی اختلالات کلیه و مجاری ادراری

3302009

20/4/89

مباحث اجتماعی – حرفه ای 3

3302003

نوآوری و تازه ها 4

3302020

21/4/89

دارودرمانی بیماری های گوارشی

3302008

نوآوری و تازه ها 1

3302017

22/4/89

مباحث اجتماعی – حرفه ای 4

3302004

دارودرمانی بیماری های تنفسی

3302007

23/4/89

دارودرمانی بیماری های عفونی

3302015

مباحث اجتماعی – حرفه ای 3

3302003

26/4/89

دارودرمانی اختلالات گلیه و مجاری ادرار

3302009

دارودرمانی بیماری های غدد درون ریز

3302013

27/4/89

دارودرمانی اختلالات رنگدانه ای

3302010

مباحث اجتماعی – حرفه ای 5

3302005

28/4/89

دارودرمانی سرطان و بیماری های خونی

3302016

نوآوری و تازه ها 1

3302017

29/4/89

دارودرمانی اختلالات عصبی

3302014

نوآوری و تازه ها 4

3302020

30/4/89

دارودرمانی بیماری های گوارشی

3302008

دارودرمانی اختلالات روماتوئیدی

3302011

2/5/89

نوآوری و تازه ها 3

3302019

دارودرمانی بیماری های قلب و عروق

3302006

3/5/89

مباحث اجتماعی – حرفه ای 1

3302001

دارودرمانی بیماری های قلب و عروق

3302006

4/5/89

دارودرمانی بیماری های تنفسی

3302007

مباحث اجتماعی – حرفه ای 3

3302003

16/5/89

دارودرمانی اختلالات رنگدانه ای

3302010

دارودرمانی سرطان و بیماری های خونی

3302016

17/5/89

دارودرمانی بیماری های عفونی

3302015

مباحث اجتماعی – حرفه ای 4

3302004

18/5/89

دارودرمانی اختلالات عصبی

3302014

نوآوری و تازه ها 1

3302017

19/5/89

مباحث اجتماعی – حرفه ای 5

3302005

نوآوری و تازه ها 4

3302020

20/5/89

دارودرمانی اختلالات کلیه و مجاری ادرار

3302009

مباحث اجتماعی حرفه ای 3

3302003

 

 

عنوان دوره

مباحث اجتماعی-حرفه ای 3

دارودرمانی اختلالات قلب و عروق

مباحث اجتماعی حرفه ای 4

دارو درمانی اختلالات غدد

مباحث اجتماعی حرفه ای 5

دارو درمانی بيماری های عصبی

 

تاريخ برگزاری

25/7/87

25/7/87

30/8/87

30/8/87

5/10/87

5/10/87

 

 

 

عنوان دوره

دارو درمانی بيماری های روماتوئيدی

دارو درمانی بيماری های زنان و زايمان

دارو درمانی بيماری های غدد

دارو درمانی بيماری های عصبی

دارو درمانی بيماری های سرطان

دارو درمانی بيماری های عفونی

مباحث اجتماعی – حرفه ای 5

مباحث اجتماعی – حرفه ای 2

 

کد دوره

3302011

3302012

3302013

3302014

3302016

3302015

3302005

3302002

 

 

تاريخ برگزاری

23/3/87

23/3/87

24/3/87

24/3/87

30/3/87

30/3/87

31/3/87

31/3/87

 

 

 

26/7/1386- مباحث حرفه ای 1

15/9/1386- مباحث حرفه ای 4

20/10/1386- مباحث حرفه ای 1

18/11/1386- مباحث حرفه ای 4

10/8/1386- مباحث حرفه ای 4

22/9/1386-

مباحث حرفه ای 5

27/10/1386-  مباحث حرفه ای 4

25/11/1386- مباحث حرفه ای 5

17/8/1386- مباحث حرفه ای 5

29/9/1386-

مباحث حرفه ای 1

4/11/1386- مباحث حرفه ای 5

2/12/1386- مباحث حرفه ای 1

1/9/1386- مباحث حرفه ای 1

13/10/1386- مباحث حرفه ای 5

11/11/1386- مباحث حرفه ای 1

 

مکان برگزاری- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران- خيابان طالقانی- نبش قدس

 

 

3/8/1386- (قلب (2)، تنفس)

4/8/1386- (درد، زنان)

 

1/9/1386- (پوست (2)، کليه، گوارش)

2/9/1386-  (سرطان، حرفه ای (1))

مکان برگزاری- دانشکدة داروسازی شهيد بهشتی- خيابان ولی عصر (عج)- خيابان توانير- تقاطع بزرگراه شهيد همت

 

 

 

16/9/1386

12/10/1386- (نوآوری 1 و 3)

1/11/1386-  (قلب، گوارش)

7/12/1386-  (غدد، اعصاب)

مکان برگزاری- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی- خيابان ولی عصر (عج)- خيابان آبشار

 

 

سمينار مدون بازآموزي (5 امتيازي) در خصوص دارودرماني اختلالات پوست- تابستان 86

 

 

 

 
... نوع بازآموزی ... ...شهر ... ... زمان برگزاری ...
مباحث اجتماعی - حرفه ای 1 تهران 85/11/5
مباحث اجتماعی - حرفه ای 3 تهران 85/11/5
مباحث اجتماعی - حرفه ای 4 تهران 85/11/5
مباحث اجتماعی - حرفه ای 5 تهران 85/11/5
نوآوری و تازه ها 1 تهران 85/11/12
نوآوری و تازه ها 3 تهران 85/11/12
نوآوری و تازه ها 4 تهران 85/11/12
دارودر مانی بيماری های فلب و عروق   تهران 85/11/12

... نوع بازآموزی ... ...شهر ... ... زمان برگزاری ...
دارو درماني سرطان و بيماريهاي خوني تهران 85/10/7
دارودر مانی بيماری های تنفسی تهران 85/10/7
دارو درماني اختلالات رنگدانه اي تهران 85/10/7
دارودرماني اختلالات كليه و مجاري ادراري تهران 85/10/7
دارو درماني اختلالات عصبي تهران 85/10/7
دارودر مانی بيماری های درد و اختلالات روماتوئيدي تهران 85/10/7
دارودر مانی بيماری های زنان تهران 85/10/7
دارو درماني بيماري هاي عفوني     تهران 85/10/7
دارو درماني درد و اختلالات روماتوئيدي تهران 85/10/14
 دارو درماني زنان و زايمان تهران 85/10/14
دارو درماني اختلالات عصبي تهران 85/10/14
دارو درماني بيماري هاي عفوني تهران 85/10/14

 

... نوع بازآموزی ... ...شهر ... ... زمان برگزاری ...
دارودر مانی بيماری های فلب و عروق تهران 85/8/11
دارودر مانی بيماری های تنفسی تهران 85/8/11
دارودر مانی بيماری های گوارشی تهران 85/8/11
دارودر مانی بيماری های پوست تهران 85/8/11
دارودر مانی بيماری های کليه تهران 85/8/18
دارودر مانی بيماری های درد و اختلالات روماتوئيدي تهران 85/8/18
دارودر مانی بيماری های زنان تهران 85/8/18
دارودر مانی بيماری های غدد تهران 85/8/18
دارودر مانی بيماری های گوارشی تهران 85/9/16
دارودر مانی بيماری های فلب و عروق تهران 85/9/16
دارودر مانی بيماری های غدد تهران 85/9/16
دارودر مانی اختلالات عصبی تهران 85/9/16
دارودر مانی بيماری های عفونی تهران 85/9/23
نوآوری و تازه ها 1 تهران 85/9/23
نوآوری و تازه ها 3 تهران 85/9/23
نوآوری و تازه ها 4 تهران 85/9/23
مباحث اجتماعی - حرفه ای 1 تهران 85/9/30
مباحث اجتماعی - حرفه ای 3 تهران 85/9/30
مباحث اجتماعی - حرفه ای 4 تهران 85/9/30
مباحث اجتماعی - حرفه ای 5 تهران 85/9/30

 

... نوع بازآموزی ... ...شهر ... ... زمان برگزاری ...
مدون دارودرمانی بیماریهای گوارشی تهران 85/2/21
مدون دارودرمانی بیماریهای تنفسی تهران 85/2/21
مدون دارودرمانی بیماریهای روماتوئیدی تهران 85/2/21
مدون دارودرمانی سرطان و بیماریهای خونی تهران 85/2/21
1 مدون مباحث اجتماعی-حرفه ای تهران 85/2/28
3 مدون مباحث اجتماعی-حرفه ای تهران 85/2/28
4 مدون مباحث اجتماعی-حرفه ای تهران 85/2/28
5 مدون مباحث اجتماعی-حرفه ای تهران 85/2/28
نوآوری و تازه ها 1 تهران 85/5/1
نوآوری و تازه ها 2 تهران 85/5/1
نوآوری و تازه ها 3 تهران 85/5/1
دارودرمانی بیماریهای پوست تهران 85/5/1
نوآوری و تازه ها 4 تهران 85/5/2
مباحث اجتماعی - حرفه ای 1 تهران 85/5/2
مباحث اجتماعی - حرفه ای 4 تهران 85/5/2
دارودرمانی بیماریهای تنفسی تهران 85/5/2
مباحث اجتماعی - حرفه ای 3 تهران 85/5/3
مباحث اجتماعی - حرفه ای 5 تهران 85/5/3
دارودرمانی بیماریهای زنان و زایمان تهران 85/5/3
دارودرمانی سرطان و بیماریهای خونی تهران 85/5/3
دارودرمانی بیماریهای کلیه تهران 85/5/4
دارودرمانی اختلالات عصبی تهران 85/5/4
دارودرمانی غدد درون ریز تهران 85/5/4
دارودرمانی بیماریهای قلب و عروق تهران 85/5/4
دارودرمانی بیماریهای تنفسی تهران 85/5/5
دارودرمانی بیماریهای گوارشی تهران 85/5/5
دارودرمانی بیماریهای پوست تهران 85/5/5
نوآوری و تازه ها 3 تهران 85/5/5

 

بازدید : 12316 نفر