دستورالعمل های کووید 19
تاریخ نگارش : شنبه 1399/1/30


                      خلاصه دستورالعمل های کووید 19

             تهیه شده توسط فدراسیون بین المللی داروسازی

          ترجمه و نگارش: انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

 

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 2

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 3

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 4

 

خلاصه دستورالعمل کووید 19- قسمت 5

 

 

بازدید : 1644 نفر